bg_image
Hakkımızda

UDDer

Uygunluk Değerlendirmesi Derneği, T.C. Ekonomi Bakanlığı önderliğinde, kalite altyapısının önemli unsurlarından biri olan uygunluk değerlendirmesi alanında ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları ile diğer sivil toplum kuruluşlarının desteğini alarak, sorumluluk üstlenen tarafları bir araya getiren, ülkemizde yapılandırılmış bir sivil toplum kuruluşudur.

UDDer’in amacı; uygunluk değerlendirmesinin ülkemizde gelişimini ve tanıtımını desteklemek, uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin bölgesel ve uluslararası düzeyde tanınması için çalışmalar yapmak, bu alanda kamu ve özel sektör kuruluşları, yüksek öğretim kurumları, ticaret ve meslek odaları, tüketici örgütleri ve diğer sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamaktır.

UDDer üyelerini, mevzuatı hazırlayan ve denetleyen kamu kurum ve kuruluşları ile bu mevzuat çerçevesinde faaliyet gösteren özel sektör kuruluşları ve uygulamaya yardımcı olan uygunluk değerlendirme kuruluşları oluşturmaktadır.

image
image
image
UDDer

Tarihçe

1996 yılında Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yürürlüğe giren Gümrük Birliği; eş etkili vergiler, gümrük ve miktar kısıtlamalarını sona erdirmenin ötesinde, ticarette karşılaşılan teknik güçlüklerin giderilmesine yönelik olarak AB teknik mevzuatının ulusal seviyede uyumlu hale getirilmesini öngörmektedir. Gümrük Birliği Anlaşması’nın imzalanmasından sonra başlayan mevzuat uyum çalışmaları, 2004 yılında Türkiye’nin tam üyelik sürecinin resmen başlamasıyla hız kazanmıştır. Bugün ise T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın doğrudan sorumlu olduğu malların serbest dolaşımı konusunda mevzuat uyumu büyük ölçüde tamamlanmış, sıra mevzuatın öngördüğü “çeşitli ticaret araçlarının” ülkemizde uygulanmasına gelmiştir.

Avrupa Birliği’ne tam üyelik müzakereleri devam ederken, kamu, özel sektör ve uygunluk değerlendirmesi kuruluşları arasındaki işbirliği önem kazanmıştır. Başka bir ifadeyle, teknik mevzuatı hazırlayan ve uygulanmasını denetleyen kurumlar ile bu mevzuata uygun olarak faaliyet gösteren kuruluşlar, uygunluk değerlendirme kuruluşlarını da içerecek şekilde sistemin temel taşlarını oluşturmaktadırlar. Bu amaca uygun olarak, AB tarafından finanse edilen ve kamu kesimini DTM’nin temsil ettiği Türkiye’de Kalite Altyapısının Desteklenmesi Projesi (TKAG) , 2003 yılında uygunluk değerlendirmesi ile ilgili kamu ve özel sektör, meslek kuruluşları, sanayi ve ticaret odaları, tüketici örgütleri, üniversiteler ve diğer STK’ları ortak bir çatı altında toplayan “Uygunluk Değerlendirme Kurulu”’nun hayata geçirilmesini sağlamıştır. Oluşumun gösterdiği başarı 28 Haziran 2006 tarihinde statüde yapılan değişiklik ile “Uygunluk Değerlendirme Derneği”nin (UDDer) kurulması ile sonuçlanmıştır.

UDDer

Misyon & Vizyon

image

Misyon

UDDer ulusal uygunluk değerlendirme sisteminin etkinliğinin ve güvenilirliğinin arttırılmasına ve uluslararası gelişimine katkı sağlar. UDDer bu doğrultuda uygunluk değerlendirme alanında farkındalık ve yetkinlikleri arttırarak tüm paydaşlar arasındaki işbirliğini geliştirir, koordinasyonu sağlar ve yasal düzenlemelerin tasarımı, uygulanması ve geliştirilmesi ile sektörün sorunlarına çözümler üretir.

Vizyon

UDDer’in vizyonu, uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin her boyutunda gerek yurtiçi gerekse yurtdışı paydaşlar için odak noktası ve ilk başvuru merkezi olmak ve bu konudaki çalışmalara öncülük etmektir.

image