bg_image

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Amaç, Faaliyet Alanı

Kuruluş
Madde 1 – Bu Tüzük ile “Uygunluk Değerlendirmesi Derneği” kurulmuştur.
“Uygunluk Değerlendirmesi Derneği” aşağıdaki maddelerde “UDDer” kısa adı ile anılmıştır.

Merkez ve Temsilcilikler
Madde 2 – UDDer’in merkezi Ankara’da, aşağıdaki adrestedir:
Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Cyberpark Dilek Binası 1605.Cadde 06800 Bilkent / Ankara
UDDer, Genel Kurul kararı ile yasalara uygun olarak temsilcilikler açabilir. Derneğin Şubesi yoktur.

Amaç
Madde 3 – UDDer’in amacı; ürünlerin ilgili teknik düzenlemeye veya standartlara uygunluğunun testi, muayenesi veya belgelendirilmesini içeren uygunluk değerlendirme işlemlerinin ülkemizde gelişimini ve tanıtımını desteklemek, bu işlemlerin sonuçlarının bölgesel ve uluslararası düzeyde tanınırlığını teminen çalışmalar yapmak, uygunluk değerlendirmesi alanında kamu ve özel sektör kuruluşları, yüksek öğretim kurumları, ticaret ve meslek odaları, tüketici örgütleri ve diğer sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamaktır.

Faaliyet alanı Madde 4- UDDer’in faaliyet alanı:

   • Ulusal ve uluslararası düzeyde uygunluk değerlendirmesi ve buna yönelik standardizasyon, akreditasyon, metroloji, test, muayene ve belgelendirme konularını ilgili tarafların da katılımıyla görüşmek, bu konularda ülke politikasının oluşumuna katkı amacıyla çalışmalar yapmak, ilgili taraflara öneride bulunmak;
   • Uygunluk değerlendirmesinin ulusal ve uluslararası düzeyde gelişimine katkıda bulunmak, bu amaçla, yasalara uygun olarak yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, meslek kuruluşları, vakıf, dernek, birlik ve benzerleriyle işbirliği yapmak, bu kuruluşlara temsilci göndermek;
   • Uygunluk değerlendirmesi alanında mevzuat hazırlayan kamu kuruluşlarına teknik destek sağlamak, tavsiyelerde bulunmak ve öneriler getirmek;
   • Uygunluk değerlendirmesi alanında karşılıklı tanıma anlaşmalarının gelişimini teşvik etmek ve bu amaçla ilgililere teknik destek sağlamak;
   • Uygunluk değerlendirmesi alanında yapılacak uluslararası anlaşmaların teknik koşullarının belirlenmesi ve tanımlanması konularında kamu kuruluşlarına teknik destek ve danışmanlık hizmeti vermek;
   • Uygunluk değerlendirmesi alanında standardizasyon ve akreditasyon çalışmalarına katkıda bulunmaktır.
   • Uygunluk değerlendirme alanında ülke politikasının oluşturulması amacıyla kamu otoristesi ile işbirliği yapılması ve kamu otoritesi tarafından verilen görevleri Tüzük çerçevesi içinde yerine getirmek.

Çalışma biçimi:
Madde 5
– UDDer, faaliyetlerini yürütmek ve amaçlarına ulaşmak için gerektiğinde;

   • Yeni üyeler kaydeder, UDDer üyelik ve çalışma ilkelerini belirler, bu amaçla yönetmelikler çıkarır, değişiklik yapar, yürürlüğe koyar,
   • Dernek içinde komiteler ve çalışma grupları kurar; bunlar aracılığıyla faaliyet konularında araştırma ve inceleme yapar,
   • Faaliyet konularında bilgi toplar, bu bilginin basım-yayım yoluyla dağıtımını sağlar, bu amaçla araştırma ve geliştirme merkezleri, kütüphane ve bilgi bankası kurar, üyelerinin bunlardan yararlanmasını sağlar,
   • Uygunluk değerlendirmesi ile ilgili iktisadi, istatistiki ve teknik bilgileri üyelerine ve ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla yabancı ülkelerdeki kuruluşlarla yasalar çerçevesinde bilgi alış-verişinde bulunur, işbirliği yapar, benzer amaçlı birlik, proje ve kuruluşlara katılır,
   • Çalışmalarında radyo, televizyon, internet, gazete, dergi, kitap, broşür gibi yayın araçlarından yararlanır; periyodik yayın çıkarır; toplantı, kurs, seminer, konferans, eğitim, kongre ve paneller düzenler; yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen bu tür etkinliklere katılır,
   • Projeler hazırlar ve yürütür, mevcut projelere katılır,
   • Dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla, gerektiğinde temsilcilik açar,
   • Yönetici ve üyelerinin uygunluk değerlendirmesi alanında eğitimi ve yetişmesini teminen okullar ve kurslar açar, beceri kazandırma programları düzenler, eğitim amaçlı burs verir, üyelerinin mesleki bilgi ve görgülerini arttırmak amacıyla geziler organize eder,
   • Konut, taşınır ve taşınmaz mal satın alır, kiralar, işletir ve satar; taşınmaz mallar üzerine her türlü aynî hakları koydurabilir, kaldırabilir; her türlü inşaatı yaptırabilir,
   • Yasa hükümleri çerçevesinde, amaç ve çalışmalarıyla ilgili gelir getirici projeler için ortaklık, iktisadi işletme, şirket, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurabilir; lokal ve dinlenme tesisleri kurup ve işletebilir,
   • 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’na ve Tüzük hükümlerine uygun yardım ve bağış alabilir, verebilir; koşullu veya koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir,
   • Memur, işçi veya işveren sendikalarından, meslekî kuruluşlardan ve benzer amaçlı derneklerden 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 10 uncu maddesine göre maddî yardım kabul edebilir ve anılan kurumlara, benzer amaçlı  çalışmaları için maddî yardımda bulunabilir,
   • Kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak proje yürütebilir; bu kapsamda, bu kurum ve kuruluşlardan ve bunlarla birlikte yürütülen projelerden 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 10 uncu maddesine göre aynî ve nakdî  katkı temin edebilirler,
   • Ankara Valiliğine önceden bildirmek ve banka aracılığıyla olmak kaydıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ve bunlarla birlikte yürütülen projelerden aynî ve nakdî yardım alabilir,

UDDer’in amblemi:
Madde 6 – Derneğin amblemi/logosu; aşağıdaki şekilden ibarettir.

UDDer’in amblemi/logosu, Yönetim Kurulunun izni olmadan, kimseye verilemez, satılamaz ve amaç dışında kullanılamaz. UDDer amblemi/logosu Yönetim Kurulu tarafından kullanım şartları belirlenerek ve Yönetim Kurulu kararıyla, uygunluk değerlendirme alanında faaliyet gösteren üye kuruluşlar tarafından kullanılmasına imkan verir.

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik ve Üyelik İşlemleri

Üyelik
Madde 7 – Kamu ve özel sektör kuruluşları, standardizasyon, akreditasyon, metroloji, test, muayene ve belgelendirme kuruluşları, ticaret ve sanayi birlik, dernek ve odaları, yüksek öğretim kurumları, tüketici örgütleri, ilgili diğer sivil toplum kuruluşları ve uygunluk değerlendirmesi konularıyla ilgili kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişiler UDDer’e üye olabilirler.

Üyelik türleri ve koşulları
Madde 8 – 
UDDer’in üyelik türleri aşağıda gösterilmiştir.

   • Tüzel kişi üyelik: Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri yetkilendirecekleri bir temsilci aracılığıyla UDDer’de temsil edilirler.
    Tüzel kişi temsilcileri asil üye statüsündedir.
    Tüketici örgütleri, diğer tüzel kişi üyelerin dörtte biri kadar giriş ücreti ve yıllık aidat öder. Kamu kuruluşlarının temsilinde giriş ödentisi ve yıllık aidat alınmaz.
   • Gerçek kişi üyelik: Onsekiz yaşını bitirmiş ve fiil ehliyetine sahip gerçek kişilerden oluşur. Yabancıların ayrıca Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olmaları gerekir. Gerçek kişi üyeler; asil ve onursal olmak üzere iki çeşittir.
    Asil üyeler: Müracaatları üzerine Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilen gerçek kişilerdir.
    Asil üyeler tüzel kişi üyelerin dörtte biri kadar giriş ücreti ve yıllık aidat öder.
    Onursal üyeler: Müracaatları üzerine Yönetim Kurulunca onursal üyeliğe kabul edilen gerçek kişilerdir.
    Onursal üyeler giriş ödentisi ve yıllık aidat ödemek zorunda değildirler. Onursal üyeler seçme ve seçilme haklarına sahip değildir.

Üyelik İşlemleri
Madde 9 – Adaylar, bu Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini ve üyelik koşullarını taşıdıklarını belirten “Üyelik Başvuru Formu”nu doldurup Yönetim Kuruluna sunarlar.

Yönetim Kurulunun, üyeleri ya da kuracağı bir komite aracılığı ile aday hakkında yaptıracağı soruşturmanın ardından Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde üyelik başvurusunu değerlendirir ve kararını adaya yazılı olarak bildirir.

Adayın üyeliğe kabul edilmesi üzerine Yönetim Kurulu tarafından kayıt işlemleri yapılır. Giriş ücretinin tamamı ile ilk yıllık aidat alınır. Bu işlemler yapılmadıkça UDDer üyeliği kazanılamaz.

Asil üyeler, üyelik hakkını kazanmakla dernek organlarına seçme, seçilme ve Genel Kurula katılma hakkını da kazanırlar.

Üyelikten ayrılma
Madde 10 –
Her üye, Yönetim Kuruluna yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmek koşuluyla Dernek üyeliğinden ayrılabilir. Ayrılma talebinde bulunan üye, ayrılış tarihine kadarki tüm aidat borçlarını ödemekle yükümlüdür.

Üyeliğin sona ermesi
Madde 11 – Üyelik, normal koşullarda gerçek kişilerde ölüm, tüzel kişilerde ise tüzel kişiliğin sona ermesi ile biter. Dernek üyeliği ayrıca aşağıdaki durumlarda Yönetim Kurulunun bu yöndeki kararı ile sona erer:

   • Derneklere üye olma hakkını yitirme veya Tüzük ve Yönetmeliklere aykırı harekette bulunma,
   • Üyelik için kanunda ya da bu Tüzükte aranan nitelikleri sonradan yitirme,
   • UDDer’in saygınlığını zedeleyecek hareket ve davranışlarda bulunma,
   • Dernek organlarınca alınan kararlara uymama veya tevdi edilen görevleri sürekli erteleme,
   • Aidatın üst üste iki yıl ödenmemesi.

Üyeliğin sona ermesi işlemleri ve itiraz
Madde 12 –
Yönetim Kurulu, üye hakkındaki soruşturmadan sonra üyelikten çıkarma kararını gizli oy ve üçte iki çoğunlukla verir, sonucu üyeye yazılı olarak bildirir.

Çıkarılan üye, karara karşı, Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula yazılı olarak itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurulda kabul edilmemesi durumunda Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler.

Üyenin, Genel Kurul kararlarına karşı üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteme hakkı saklıdır.

Madde 13 – Ölüm hali dışında, üyeliği sona eren üyenin aidat borçlarının tamamını ödememesi durumunda Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organlar, Görevler ve Yetkiler

Organlar
Madde 14- UDDer;

   • Genel Kurul,
   • Yönetim Kurulu ve
   • Denetim Kuruludur.

Genel Kurul
Madde 15 – Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Genel Kurul olağan toplantısını, Yönetim Kurulunun çağrısı ile iki yılda bir Kasım ayında Ankara’da yapar.
Genel Kurul toplantı yetersayısı, genel kurula katılma hakkı bulunan asil üyelerin yarısından bir fazlasıyla (salt çoğunluğu ile) toplanır.
İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamaz ise, ikinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Madde 16 – Yönetim Kurulu, Dernek üyelerinin isim çizelgesini hazırlar, aidat borcu olan üyelere borçlarını ödemeleri için uyarıda bulunur.

Genel Kurul toplantı usulü
Madde 17 – Genel Kurul üyeleri Genel Kurul toplantısını yönetmek üzere, bir Divan Başkanı, bir Divan Başkan Yardımcısı ile bir yazmandan oluşan Divan Heyetini seçer.
Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Madde 18 – Genel Kurulun karar yetersayısı, Genel Kurula katılanların salt çoğunluğudur. Ancak, tüzük değişikliği ile UDDer’in feshi ve tasfiyesine ilişkin kararlarda 44 üncü maddedeki karar yeter sayısı aranır.

Olağanüstü Genel Kurul
Madde 19 – Olağanüstü Genel Kurul, acil ve önemli durumlarda, aşağıda belirtilen koşulların gerçekleşmesi üzerine Yönetim Kurulu tarafından otuz gün içinde toplantıya çağrılır.

 • UDDer üye sayısının beşte birinin yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,
 • Yönetim Kurulunun, gerekli gördüğü hallerde alacağı karar,
 • Denetim Kurulunun alacağı karar.

Genel Kurulun görev ve yetkileri
Madde 20 – Genel Kurul UDDer’in en yetkili karar organıdır. Genel Kurul;

   • İlgili yasalar ile UDDer Tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları alır,
   • UDDer’in amaç ve faaliyetlerini yerine getirebilmesini teminen gerekli politika, strateji ve öncelik önerilerini görüşüp onaylar,
   • 4 ve 5 inci maddelerde düzenlenen UDDer’in faaliyet alanı ile çalışma biçimine ilişkin hususların
    gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulunun ve üyelerin yaptığı önerileri görüşür, bunlara ilişkin kararlar
    alır, gerektiğinde bu konularda Yönetim Kurulunu yetkilendirir ve görevlendirir,
   • UDDer üyeliğinden çıkarılanların, Yönetim kurulu kararlarına karşı yaptığı itirazları karara bağlar,
   • Gelecek çalışma dönemi çalışma programı ile Yıllık Bütçe Yönetmeliği ve gelir-gider çizelgelerini görüşür, gerekirse düzelterek onaylar,
   • Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan çalışma raporu ile dernek beyannamesini, ve Denetim Kurulunca hazırlanan denetim raporunu görüşüp onaylar,
   • Herhangi bir usulsüzlük, yolsuzluk veya yasal suç teşkil edebilecek ya da UDDer’i önemli ölçüde zarara sokacak bir uygulama tespit etmesi veya şüphe duyması halinde Denetim Kurulunu görevlendirir veya bir dış denetim merciini görevlendirmesi için Yönetim Kuruluna talepte bulunur,
   • Denetim Kurulu veya bir dış denetim mercii tarafından hazırlanan denetim raporu dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerini aklar,
   • Gelecek çalışma dönemi için Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerini  gizli oyla seçer,
   • UDDer Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarılarını görüşüp karara bağlar,
   • UDDer hizmetleri için görevlendirilen üyeler, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin gündelik ve yolluk hakkı miktarı ile Genel Sekreter, Yürütme Biriminin çalışanları ve üçüncü kişilere ödenecek ücret, gündelik, yolluk, tazminat ve her türlü ödenek miktarını tespit eder,
   • Taşınmaz mal alınması, satılması veya taşınmaz mallar üzerine ayni haklar tesis edilmesi konularında Yönetim Kurulunun yaptığı önerileri görüşür, bunlara ilişkin kararlar alır, gerektiğinde Yönetim Kurulunu bu konularda yetkilendirir,
   • UDDer’in federasyon kurması, kurulan federasyonlara katılması ya da ayrılması; yurt dışındaki
    kuruluşlara katılması ve ayrılması hakkında Yönetim Kurulunun yaptığı önerileri görüşür, bunlara
    ilişkin kararlar alır, Yönetim Kurulunu bu işlemlerin yürütülmesi için yetkilendirir,
   • UDDer’in feshine ve malvarlığının tasfiyesine karar verir,
   • Ortaklık, iktisadî işletme, sandık ve vakıf kurulmasına ya da kurulmuş ya da kurulacaklara katılmaya, bunlar aracılığıyla üyelere sağlanan hizmetlerin kapsamına karar verir, katılım koşul ve
    tutarlarını belirler.

Yönetim Kurulu
Madde 21 – Yönetim Kurulu, Derneğin yürütme ve temsil organıdır; bu görevini kanunlara ve tüzüğe uygun olarak yapar.
Yönetim Kurulu, 2 yıllık süre için Genel Kurulca gizli oyla seçilmiş yedi asil ve yedi yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kurulunun çalışma ilkeleri
Madde 22 – Yönetim Kurulu, seçimini izleyen on iş günü içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı ve bir Sayman seçerek görev bölümü yapar.

Madde 23 – Yönetim Kurulu yılda en az üç kez toplanır.

Madde 24 – Yönetim Kurulunun karar yetersayısı Yönetim Kurulu asil üyelerinin salt çoğunluğudur.

Madde 25 – Yönetim Kurulu, Başkanın, onun olmadığı durumlarda Başkan Yardımcılarından birinin çağrısı ve hazırladığı gündem ile toplanır.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

Madde 26 – Yönetim Kurulu;

   • Yasalar ve Tüzük hükümleri çerçevesinde gerekli kararları alır,
   • 4 ve 5 inci maddelerde düzenlenen UDDer’in faaliyet alanı ile çalışma biçimine ilişkin öneriler üretip Genel Kurula sunar, bu konularda Genel Kurulun kendisine tevdi ettiği görevleri yerine getirir,
   • UDDer’in amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmesini teminen politika, strateji ve öncelikleri görüşerek Genel Kurulun onayına sunar,
   • Türkiye’de standardizasyon, akreditasyon, metroloji, test, muayene ve belgelendirme altyapısının gelişimini izler, inceler ve gerektiğinde koordinasyonu sağlar,
   • Ürünlere ilişkin teknik mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasını izler, gerektiğinde yetkili kuruluşlara teknik destek verir,
   • UDDer’in federasyon kurması, kurulan federasyonlara katılması ya da ayrılması; yurt dışındaki kuruluşlara katılması, ayrılması, bunlarla işbirliği yapması hakkında öneriler üretip Genel Kurulun onayına sunar, bu konularda Genel Kurulun verdiği yetkiler çerçevesinde kararlar alıp gerekli işlemleri yürütür,
   •  Temsilcilik açılması konusunda öneriler üretip Genel Kurulun onayına sunar, açılan temsilciliklerde görev yapacakları atar,
   • Taşınmaz mal alınması ya da satılması ya da taşınmaz mallar üzerine ayni haklar tesis etmesi konularında öneriler üretip Genel Kurulun onayına sunar, bu konularda Genel Kurulun verdiği yetkiler çerçevesinde kararlar alıp gerekli işlemleri yürütür,
   • UDDer’in ulusal veya uluslararası toplantı, çalışma ve projelere katılımına karar verir, katılımda bulunacak UDDer temsilcisini belirler,
   • UDDer’i, Başkanı aracılığıyla temsil eder ya da üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye temsil yetkisi verir;
   • UDDer hizmetleri için görevlendirilecek üyeleri veya üçüncü kişileri belirler, bunların ücret, gündelik ve yolluk haklarını öder,
   • UDDer’in geçen çalışma dönemine ilişkin çalışma raporunu ve Dernekler Yönetmeliğinin Ek-21’inde geçen şekliyle Dernek Beyannamesini hazırlayıp Genel Kurulun onayına sunar, Genel
    Kurulun onayını takiben her takvim yılının ilk dört ayı içinde söz konusu Beyannameyi Ankara Valiliğine iletir,
    o m)   UDDer’in amaç ve faaliyetleri ile gelecek çalışma döneminde yapılması planlananlar hakkında
    çalışma programı, Yıllık Bütçe Yönetmeliği ile gelir-gider çizelgelerini hazırlayıp, Genel Kurulun
    onayına sunar; bunları Genel Kurul tarafından onaylanan haliyle uygular,
   • Üyelik başvurularını, üyelikten çıkarılma hususlarını değerlendirir ve karara bağlar; üyelikten çıkarma kararlarına ilgili üye tarafından yapılan itirazları doğrudan Genel Kurula iletir,
   • Gerekli gördüğü çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak danışma kurulları, komiteler ve çalışma grupları kurar, bunlar arasında gerektiğinde koordinasyonu sağlar ve hazırladıkları raporlar
    hakkında karar alır, UDDer’in üyelik, işleyiş ve çalışma ilkeleri konularında yönetmelikler hazırlatır ve
    bu yönetmelikler hakkında karar alır yürürlüğe koyar, yürütmesine ilişkin çalışmalar yapar,
   • Re’sen veya gerektiğinde kuracağı bir disiplin komitesinin hazırlayacağı araştırma raporu üzerine üyelerin üyelikten çıkarılmasına; aykırı söz ve eylemlerinden ötürü Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre cezalandırılmalarına karar verir,
   • Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptar, üyelere duyurur, bu toplantılarda alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirir,
   • UDDer Genel Sekreterini ve Yürütme Biriminin personelini atar, gerektiğinde işlerine son verir; Genel Sekreterin temsil ve harcama yetkilerini belirler,
   • UDDer Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp gereken tasarıları Genel Kurulun onayına sunar,
   • Dış denetim yaptırma kararını verir,
   • Üyelik giriş ücreti ve yıllık aidat tutarını belirler; UDDer’in borçlanmasına ilişkin kararlar alır.

Denetim Kurulu
Madde 27 – UDDer her türlü denetime açıktır. İç denetim görevini Denetim Kurulu yerine getirir. Bu amaçla kurulacak Denetim Kurulu, Derneğin faaliyetlerini etkinlik, verimlilik, mali raporlama sisteminin güvenilirliği ile yasa ve düzenlemelere uygunluk açısından bir yılı geçmeyen aralıklarla resen veya Genel Kurul veya Yönetim Kurulunun talebi üzerine inceler, değerlendirir ve denetim sonuçlarını Yönetim Kurulu ile Genel
Kurula hazırlayacağı raporlarla sunar.

Madde 28 – Denetim Kurulu, iki yıllık süre için Genel Kurulca gizli oyla seçilmiş üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.

Madde 29 – Denetim Kurulu, seçimini izleyen on işgünü içinde yapacağı ilk toplantıda bir Başkan seçer.

Madde 30 – Denetim Kurulu yılda en az bir kez toplanır. Karar yeter sayısı ikidir.

Madde 31 – Denetim Kurulu,

   • Dernek organlarının Tüzüğe uygun çalışıp çalışmadığını denetler,
   • UDDer’in bütçe, çalışma raporu, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı
    incelemenin sonuçlarını, gördüğü aksaklıkları, dilek ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir, gerektiğinde Yönetim Kurulundan yazılı açıklama ister,
   • Usulsüzlük, yolsuzluk veya yasal suç teşkil edebilecek ya da Derneği önemli ölçüde zarara sokacak bir uygulama tespit ettiğinde Yönetim Kurulundan önlem almasını talep eder, önlem alınmaması halinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır,
   • Yönetim Kurulunca hazırlanan gelecek çalışma dönemine ilişkin çalışma programı ile bütçe yönetmeliği ve gelir-gider çizelgelerinin görüşüleceği toplantıya katılarak görüş ve önerilerini belirtir.

Ortak hükümler
Madde 32 – Yönetim ve Denetim Kurulları üyeleri, mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya veya her hal ve karda bir çalışma döneminde toplantıların tamamına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar.

Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye bir hafta içinde Yönetim Kurulu tarafından asil üyeliğe çağrılır ve ayrılan üyenin görev süresini tamamlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürütme Birimi, Komiteler ve Çalışma Grupları
Yürütme Birimi
Madde 33 – Yürütme Birimi, Yönetim Kurulunun gözetimi ve UDDer Genel Sekreterinin yönetimi altında ve Yönetim Kurulunun kendisine vereceği yetkiler çerçevesinde UDDer organlarının kararlarını uygulamak, faaliyetlerini yürütmek, lokal, tesis, iktisadî işletme, sandık ve vakıfların UDDer’le ilişkili işlev ve işlemlerini
yerine getirmek ve sekreterya hizmetini sağlamakla görevlidir. Yürütme Birimi Genel Sekreter, yetkili yönetici, uzmanlar ve yeterince personelden oluşur.

Yürütme Biriminin çalışma ilkeleri, görevlilerinin ünvan, görev ve yetkileri ve özlük hakları “Yürütme Birimi Yönetmeliği”nde gösterilir.

Komiteler ve çalışma grupları
Madde 34 – Yönetim Kurulu UDDer’in amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olması amacıyla, yıllık plan ve stratejiler doğrultusunda geçici ya da sürekli komiteler ve çalışma grupları kurabilir, mevcutları kaldırabilir, üyelerini değiştirebilir. Komiteler ve çalışma grupları Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Temsilcilikler
Madde 35 – UDDer, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Genel Kurul kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

Yönetim Kurulu, temsilcilik çalışanlarının görev, yetki ve sorumlulukları ile temsil ve harcama yetkilerine karar verir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler Çalışma dönemi ve bütçe uygulaması Madde 36 – UDDer’in çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. UDDer’in bütçesi, yıllık bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Yıllık bütçe yönetmeliğinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.

UDDer’in gelirleri Madde 37 – UDDer’in gelirleri;

   • Giriş ücreti,
   • Yıllık aidat,
   • UDDer amblem/logo kullanımından elde edilen gelirler,
   • UDDer taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır değerler gelirleri,
   • Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, temsil, festival, fuar, yarışma, gösteri, kongre, konferans, eğitim, sempozyum, panel, seminer ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler,
   • Yasalara ve tüzük hükümlerine uygun olarak gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlar tarafından yapılan bağış, vasiyet ve yardımlar,
   • Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacıyla kurduğu ortaklıklar, şirketler, sandıklar, lokaller ve iktisadi işletmelerden sağlanan gelirler,
   • İşçi ya da işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan sağlanan maddi yardımlar,
   • Kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projeler kapsamında bu kurum ve kuruluşlardan ve sözkonusu projelerden 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 10 uncu maddesine göre temin edilen aynî ve nakdî  yardımlar,
   • Yasalara ve tüzük hükümlerine uygun olarak yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan veya bu kişi, kurum ve kuruluşlarla yürütülen projelerden temin edilen  yardım ve gelirler ile
   • diğer gelirlerden oluşmaktadır.

Madde 38 – Giriş ücreti, üyeliğe kabul edilen gerçek ve tüzel kişilerden üyeliğe giriş aşamasında bir defaya mahsus alınan tutardır. Giriş ücreti, Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenir.

Madde 39 – Aidat, gerçek ve tüzel kişi üyeler için ayrı ayrı olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu olan tutardır. Yönetim Kurulu tarafından yıllık olarak belirlenir.

Madde 40 – Giriş ücretinin tamamı üyelik işlemleri sırasında; aidat ise her yılın Ocak ayında tahsil edilir.

Madde 41 – Yönetim Kurulu gecikmiş aidat için yasal faiz oranlarının belirlenmesine veya kademeli artış uygulamasına yetkilidir.

Gelir ve gider usulü, defterler ve kayıtlar Madde 42 – Gelir ve gider usulü ile defterler ve kayıtlar 31 Mart 2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine tabidir. Derneğin borçlanma usulleri

Madde 43 – UDDer amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

ALTINCI BÖLÜM

Genel Hükümler
Tüzük değişikliği, fesih ve tasfiye
Madde 44- Genel kurul, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hâllerinde katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Toplantı yetersayısının  sağlanamaması sebebiyle yapılacak ikinci toplantıda üçte iki çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam
sayısının iki katından az olamaz.

Bu amaçlarla toplanan Genel Kurulda karar yetersayısı, toplantıda hazır bulunan üye sayısının üçte ikisidir.

Tasfiye işlemleri
Madde 45 – Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün
işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Uygunluk Değerlendirmesi Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu Kurul, öncelikle derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında
derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para, mal ve hakları, Genel Kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse merkezi Ankara’da bulunan ve UDDer’in amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülkî idare amirliğince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip durum, Tasfiye Kurulu tarafından yedi gün içinde tasfiye tutanağı da eklenen bir yazı ile Ankara Valiliğine bildirilir.

Derneğin defter ve belgelerini Tasfiye Kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Yönetmelikler
Madde 46 – UDDer Tüzüğü hükümleri, Yönetim Kurulunun hazırlayacağı ve uygulamaya sokacağı Yönetmeliklerle birlikte uygulanır.
Hüküm eksikliği

Madde 47 – Bu Tüzüğün uygulanmasında hüküm bulunmaması durumunda Türk Medeni Kanunu ile Dernekler Kanununun, bunlara bağlı yönetmeliklerin ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

UDDer’in kurucuları
Madde 48 – UDDer’in kurucuları aşağıda gösterilmiştir.

Adı SoyadıTemsil Ettiği Tüzel Kişilik
Yavuz MollasalihoğluDış Ticaret Müsteşarlığı
Mesut GülçülerSanayi ve Ticaret Bakanlığı
Hüseyin BüyükkayıkçıSağlık Bakanlığı
Müfide DemiruralÇevre ve Orman Bakanlığı
Bülent YalazıBayındırlık ve İskan Bakanlığı
Ejder OruçTelekomünikasyon Kurumu
Teoman AkışAnkara Sanayi Odası

Geçici madde
Madde 1 – İlk Genel Kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek, dernek adına yapılacak yazışmaları kabul edecek geçici Yönetim Kuruluna aşağıdaki kişiler getirilmiştir.

Adı SoyadıTemsil Ettiği Tüzel Kişilik
Yavuz MollasalihoğluDış Ticaret Müsteşarlığı
Mesut GülçülerSanayi ve Ticaret Bakanlığı
Hüseyin BüyükkayıkçıSağlık Bakanlığı
Müfide DemiruralÇevre ve Orman Bakanlığı
Bülent YalazıBayındırlık ve İskan Bakanlığı
Ejder OruçTelekomünikasyon Kurumu
Teoman AkışAnkara Sanayi Odası

 

Bu tüzük  48 (kırk sekiz) madde ve 1 (bir) geçici maddeden oluşmaktadır.